Департамент Вінницької міської ради 
Комунальний заклад 
„Дошкільний навчальний заклад №35 Вінницької міської ради”;
21036 м. Вінниця, вул. Хмельніцьке шосе 16
тел: (0432) 59-21-53   ; email: vndnz35@ukr.net

Магія піску

Мандри в пісочному царстві

Впровадження принципово нових підходів до дитини, заявлених у Базовій програмі, потребує багато в чому й новітніх технологій. Педагоги широко послуговуються ними, творчо переробляючи й адаптуючи до конкретних умов. Такою інновацією, зокрема, стала робота з піском (сендплей). Вона взяла початок від прадавніх дитячих ігор з цим улюбленим матеріалом, а також сучасних психологічних методик і трансформувалася в інтегровану технологію різнобічного розвитку дитини.

У наш стрімкий час, коли технічний прогрес міцно ввійшов у життя, батьки через надмірну зайнятість та педагогічну необізнаність, на жаль, дозволяють ді­тям забагато часу проводити перед телевізорами та комп’ютерами, що негативно позначається як на пси­хічному здоров’ї малюків, так і на їхньому фізичному стані: втомлюються очі, неправильно формується по­става, розвивається малорухливість. Діти менше спіл­куються з однолітками, виникає емоційна напруженість, підвищується рівень тривожності та агресивності, зни­жуються зосередженість та самооцінка.

Усе це спонукає нас шукати нові концептуально обґрунтовані підходи. Зокрема, педагоги ДНЗ N2 33 “Ялинка” розробили технологію розвитку та самороз­витку дошкільнят “Мандри в пісочному царстві”. Вона забезпечує якісні зміни в інтелектуальній, емоційно-ціннісній, дієво-практичній сферах розвитку особис­тості відповідно до Базової програми “Я у Світі”.

Ми спирались на психотерапевтичні рекомендації Карла Густава Юнга та його послідовників — техно­логіюсендплей(гра з піском) і досвід колег. Переда­ємо дітям знання про пісок, ознайомлюємо їх з на­вколишнім світом, розвиваємо в дошкільнят бажання пізнавати, експериментувати.

Практика показує, що пісок є чудовим засобом для розвитку та саморозвитку наших вихованців, а гра з ним позитивно впливає на їхній емоційний стан.

Пісок складається з окремих піщинок, які симво­лізують індивідуальність людини, а піскова маса — життя у Всесвіті.

Податливість піску дає кожній ди­тині можливість відчути себе твор­цем. Дитина створює споруди з піску, якийсь час милується ними, граєть­ся, а потім руйнує, щоб з’явилося щось нове. Один сюжет змінюється іншим, і так без кінця. Хтось може по­думати: надто все просто, але саме ця простота, природні для людини дії приховують у собі унікальну та­ємницю: в світі немає нічого такого, що було б остаточно зруйновано — просто старе поступається новому. Багато, разів проживаючи це, дитина досягає стану душевної рівноваги.

Не варто також ігнорувати корекційно-розвивальні ресурси за­нять з піском у роботі з дітьми, що мають вади розвитку. В пісочниці створюються додаткові можливості для розвитку тактильної чутливос­ті, “мануального інтелекту” Дитини. Отже, маємо додатковий ефект у розв’язанні традиційних навчальних

та розвивальних завдань: з одного боку, значно по­силюється мотивація дитини до навчальної діяльнос­ті, з іншого — інтенсивніше та гармонійніше розви­ваються пізнавальні процеси.

Нижче пропонуємо схему, яка відображає мож­ливості використання піску в організації життєдіяль­ності дітей для реалізації ліній розвитку особистос­ті дошкільнят, визначає орієнтири їхньої життєвої компетентності.

Розвиток художніх здібностей, естетичного смаку

Педагоги “Ялинки” переорієнтували освітньо-виховний процес з предметного на процесуальний та мотиваційний аспекти. Робота з піском дає змогу розв’язувати завдання чотирьох сфер Базової про­грами: “Я Сам”, “Люди”, “Природа”, “Культура”.

Спостереження за дітьми в процесі роботи з піс­ком дають педагогові змогу виявити стан дрібної моторики вихованців, рівень їхнього пізнавально­го інтересу, загальної поінформованості, визначи­ти особистісні характеристики дитини, її загальний емоційний стан тощо.

Коли діти торкаються піску, занурюють у нього руки, в них розвиваються тактильно-кінестетична чутливість та дрібна моторика. Крім того, пісок має дивовижну здатність “заземлювати” негативну психічну енергію, тож є чудовим психопрофілактичним засобом.

Граючись у піску, реалізуючи свій задум, малюк здобуває життєвий досвід, навчається взаємодіяти з однолітками, висловлюючи свої думки та підтри­муючи діалог, презентуючи свої споруди, передаючи власні почуття. У нього інтенсивніше розвиваються мовлення, пізнавальні процеси. Маніпулювання з піском сприяє розвиткові фантазії, образного мис­лення, відпрацюванню точності рухів.

Методсендплею(пісочної гри) надає необмеже­ні можливості для організації інтегрованої діяльності дошкільнят. Отже, немає нічого простішого та до­ступнішого, зручнішого та різноманітнішого, природнішого та об’ємнішого, ніжпісочна гра.

Іншими словами, використання пісочниці на прак­тиці дає комплексний навчальний, терапевтичний та виховний ефекти.Тож доцільно мати її в групах цілий рік як важливий елемент розвивального середови­ща, де можна вільно творити, не боючись щось зі­псувати чи зламати.

Таким чином, ми впевнені:роботу з піском мож­на органічно вплітати в освітньо-виховний про­цес, що сприяє розвитку творчого потенціалу дітей, дає можливість ефективно організувати корекційну роботу.

Засоби реалізації

Організація ігор з піском потребує ство­рення спеціального просторового сере­довища.

Для роботи з піском у дитячому закладі знадобляться:

 • пісочниця (ящик для піску може бути великий — для роботи з підгрупою, та малий — для індивідуальної роботи);
 • пісок;
 • вода;
 • набір мініатюрних фігурок;
 • природні матеріали (камінці, мушлі, шишки тощо).

Пісочниці можуть бутистаціонарніі переносні.Різняться вони і за розміром. Бажано мати однувелику пісочницю(140 х 100 х 8) для роботи з підгрупою з 6-8 ді­тей, таневеличкі(50 х70 х 8) для індиві­дуальної роботи або роботи в парах. Стан піску має відповідати санітарно-гігієнічним нормам.

Психологи рекомендують, щоб колір пісочниці поєднував у собі барви дерева, неба та води. Ці кольори заспокійливо впливають на людину.

Поряд з пісочницею слід роз­містити все необхідне для до­слідів, експериментування: набір мініатюрних фігурок для обігрування будівель та споруд з піску, природний матеріал тощо.

Ігри з піском проводяться в різ­них вікових групах протягом дня постійно. Особливо доцільне їх використання у період адаптації дітей до дошкільного закладу, но­вого колективу тощо. Робота з піском має багатовекторну спрямованість. Для прикла­ду назвемо напрямки її впливу.

Ігри та завдання

1.  Ігри для розвитку тактильно-кінестетичної чутливості і дрібної моторики рук та знижен­ня психо-емоційного напруження

 • “Чутливі пальчики і долоньки”(маніпуляція з піском, озвучення словами своїх почуттів).
 • “Чарівні візерунки”(створення візерунків від­битками пальчиків, кулачків, долоньок).
 • “Міна”(обережно відкопувати руку товариша, намагаючись при цьому не торкнутися її).  

2.  Пізнавальні ігри

 • Математичні: “Числа і цифри”(діти відкопують сховані в піску предмети, класифікують їх, лі­чать, порівнюють).
 • “Що в тебе справа, зліва, зверху, знизу?” (Орі­єнтування у просторі).
 • ·Граматичні:”Хто заховався?”(Знайти в піс­ку фігурки, назва яких починається на заданий звук. Скласти речення з цими словами).
 • “Веселі перетворення”(перетворити одну літеру в іншу, малюючи їх на піску Р →   В →  Ь).
 • “Відшукай та назви”(знайти пласт­масові літери в піску, назвати їх, поді­лити на голосні та приголосні, скласти слова).
 • Ігри для ознайомлення з навколишнім світом:”Географічні ігри”(створен­ня ландшафту різних природних зон, обігрування їх).
 • Досліди з водою, піском, магнітами, ви­готовлення пісочних годинників.

3. Художньо-мовленнєві ігри

“Що відчуваєш?”(Опис дітьми своїх відчуттів під час взаємодії з піском). “Казки Піщаної країни”(моделювання з піску казкових сюжетів з використан­ням дрібних предметів, розповідання казок та оповідань за змістом).

4.  Ігри на розвиток комунікативних якостей

 • “Сюрпризи для друзів”(виготовлення у пісоч­ниці тайників, де сховані дрібні іграшки, мушлі тощо).
 • Створення колективних будівель,обігрування їх.

5.Ігри на розвиток творчого потенціалу

 • “Театр на піску”(розігрування сюжетів казок за допомогою іграшок та природного матеріалу).
 • “Зачарована країна”(використання в іграх на піску предметів-замінників).
 • “На що схоже?”(домалюй).

Художньо-естетична діяльність

 • Аплікація з кольорового піску;
 • викладання візерунківу пісочниці, створення композицій з використанням природного мате­ріалу, штучних рослин тощо;
 • ліплення скульптуриз мокрого піску;
 • пісочна анімація(малювання піском на склі).

Наведені ігри та вправи — лише частина всіх форм сендплею (пісочної гри), бо неможливо представити їх у повному обсязі. Все залежить від творчих здіб­ностей педагога та дітей.

Очікувані результати

Впроваджуючи інноваційну технологію розвитку та саморозвитку дитини дошкільного віку “Мандри в пісочному царстві”, ми полегшуємо та прискорюємо адаптацію дітей до дошкільного закладу, стабілізує­мо їхній емоційний стан, створюємо психологічний комфорт.

Формуємо у вихованців ключові складники життє­вої компетентності:

 • ціннісне ставлення до світу;
 • віру у власні можливості;
 • базові якості особистості — самостійність, лю­дяність, працелюбність, спостережливість, креативність;
 • розвиненість практичних умінь, творчих здіб­ностей.

Перспективи (погляд у майбутнє)

Без сумніву, ця технологія має перспективи роз­витку. Тож ми спрямовуємо свої зусилля не тільки на сьогодення, а й дивимось у майбутнє.

Наші плани:

 • організувати гурток для обдарованих дітей “Мит­ці пісочної країни” (скульптура, пісочна анімація, аплікація з піску);
 • доповнити кімнату психоемоційного розванта­ження для педагогів “пісочницею” як одним з ком­понентів створення емоційного комфорту;
 • проводити консультації для батьків щодо організа­ції сендплею вдома;
 • організувати міську виставку “Пісочний вернісаж”;
 • використовувати ігри з піском у роботі з дітьми мі­крорайону, що не відвідують дошкільний заклад;
 • провести “майстер-класи” з використання піску в роботі з дошкільнятами для педагогів міста.