Річний звіт про діяльність закладу

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 35 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» ГОРОБЧУК  НАТАЛІЇ  СЕМЕНІВНИ

ЗА ПІДСУМКАМИ 2022-2023 НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ

Звіт складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р.  № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності керівника.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Адміністрація закладу сприяє організації, забезпеченню та  реалізації освітнього  процесу, що ґрунтується на таких засадах:

 • орієнтація на замовника освітніх послуг (дітей та їх батьків), завоювання його довіри;
 • цілепокладання відповідно до визначених напрямів розвитку закладу  та створення умов для задіяння усіх працівників до забезпечення якості дошкільної освіти;
 • взаємопов’язаність процесів діяльності закладу;
 • зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків, здатність прогнозувати зовнішні та внутрішні ризики та реагувати на них;
 • прийняття управлінських рішень на основі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків і ймовірності непередбачуваних наслідків.

Планування розвитку освітньої системи ЗДО зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах. З цією метою розроблено Стратегію комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №35 Вінницької міської ради»  на 2022-2026 роки, яка визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Відповідно до пріоритетів, визначених річним планом на 2022-2023 навчальний рік, робота колективу комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 35 Вінницької міської ради» спрямовувалась на реалізацію завдань напряму освітньої діяльності, через індивідуалізацію освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно-орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, соціалізацію дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечити умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами Державного стандарту дошкільної освіти – Базового компоненту.

Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти в 2022-2023 навчальному році здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (із змінами), Державного стандарту дошкільної освіти: Базового компоненту (нової редакції), положення «Про дошкільний навчальний заклад (із змінами), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів  та була спрямована на реалізацію  Стратегії розвитку КЗ «ДНЗ № 35 ВМР».

Відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, листів Міністерства освіти і науки України «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період воєнного стану в Україні» від 02.04.2022 р. № 1/3845-22, «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році» від 27.08.2022 р. № 1/8504-22, з метою забезпечення стійкого функціонування закладу та безпечного середовища в умовах військової агресії російської федерації проти України, а також збереження життя і здоров’я вихованців та працівників закладу, виходячи із безпекової ситуації, організація освітнього процесу з 01.09.2022 по 23.09.2022  року здійснювалась за дистанційною формою.

З 26.09.2022 року заклад  поновив роботу у звичному режимі, проте дистанційна форма мала продовження для тих вихованців, які не відвідували дитячий садок.

Робота у цей період регламентувалася і дією Постанови головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 № 8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а згодом  постановою  № 1 від 28.11.2022 року.

Протягом навчального року в КЗ «ДНЗ №35 ВМР» функціонувало 10 груп: 

для дітей третього року життя – групи  № 1, № 3

для дітей четвертого року життя  –  групи № 2, № 4

для дітей п’ятого року життя –  групи № 5, №9, №10

для дітей шостого року життя – групи №6, №7, №8.

На сьогодні  у закладі виховується 243 дитини, з них: 39 дітей раннього віку,  204 – дошкільного.

Освітні послуги  у закладі надавались українською мовою.

Реалізація зазначених завдань здійснювалась на засадах особистісно-орієнтованої моделі організації педагогічного процесу.

У 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив працював за комплексною програмою «Дитина» – освітня програма для дітей від 2 до 7 років (науковий керівник Огнев´юк В.О., авторський  колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Вертугіна В.М. та ін.).

Впроваджувалась також варіативна складова Базового компоненту,  парціальні програми, а саме:

 • «Дитина у світі дорожнього руху”, програма з формування основ безпеки поведінки дітей дошкільного віку  під час дорожнього руху (О.А.Тимовський)
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації  (Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.)
 • “Безмежний світз з LEGO”, програма озвитку дітей від 2 до 6 років та методичні рекомендації  (О.Ю.Рома)
 • «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи   Семизорова В.В., Духновська О.І.,  Пащенко Л.Ю..

Організація освітнього процесу спрямовувалась на реалізацію пріоритетних завдань, а саме:

 1. Формування у дошкільників здоров’язбережувальних компетенцій із застосуванням інноваційних технологій.
 2. Створення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу, формування життєвої компетенції з питань безпеки, відповідального ставлення до життя та здоров’я з урахуванням реалій воєнного стану.
 3. Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку та відчуття приналежності до своєї країни засобами патріотичного змісту.
 4. Збереження емоційного здоров’я дітей у часі війни.

Основною метою діяльності закладу було насамперед створення безпечного освітнього середовища, облаштування укриття, збереження життя в умовах воєнного стану, зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, виховання у них любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу.

Упродовж року систематично забезпечувалась участь педагогів у методичних об’єднаннях, курсовій перепідготовці, в проведені педрад та педагогічних годин, майстер-класах, семінарах, ділових іграх, тренінгах та інших формах методичної роботи для педагогів закладів дошкільної освіти, які сприяли підвищенню їх фахової майстерності, згідно з планом роботи Центру професійного розвитку педпрацівників. Методичний кабінет закладу, міні методкабінети груп поповнились новинками методичної літератури та періодичними виданнями.

Були опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів.

Дієвою формою методичної роботи у закладі була педрада. У 2022 -2023 навчальному році було проведено 4 засідання педагогічної ради:

 • Підсумки роботи закладу дошкільної освіти за 2021-2022 н. р. Завдання діяльності колективу на 2022-2023 н. р..
 • Освітні завдання з безпеки життєдіяльності дошкільників, охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку.
 • Українські традиції як засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни.
 • Психоемоційна саморегуляція та самоконтроль як ресурс збереження особистості.

В рамках підготовки до педагогічних рад проводились методичні заходи, спрямовані на поглиблене вивчення проблеми, здійснювався моніторинг освітнього процесу з даного напрямку, а ухвалені рішення педагогічних рад були спрямовані на покращення якості освітнього процесу з питань, що розглядалися.

Під час теоретичного семінару  «Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства» підвищився рівень професійної компетентності педагогів щодо завдань і шляхів формування патріотичного світогляду у дошкільників.  Стресові фактори та ознаки стресового стану,  стратегія поведінки та здійснення профілактики дистресів,  підвищення рівня стресостійкості, зміна внутрішніх установок щодо реагування на стресові ситуації,  формування практичних навиків саморегуляції – знання, які опанували педагоги під час  семінару-практикуму «Стрес-менеджмент у професійній діяльності педагога».

Враховувались пропозиції вихователів щодо планування колективних та групових форм методичної роботи на основі анкетування та вивчення запитів і потреб. Методичні заходи, проведені в закладі дошкільної освіти, мали інтерактивний характер та стали чинником розвитку творчості, заохочення кожного педагога до продукування нових ідей, вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою. Родини вихованців активно долучались  до проведення тематичних днів, флешмобів, онлайн-конкурсів, що проходили у дошкільному закладі.

Задля підтримки родин у подоланні негативних наслідків травмуючих подій та адаптації до нових обставин їхнього життя у групі КЗ “ДНЗ N 35 ВМР” (соціальна мережа Facebook) практичними психологами закладу постійно надається інформація щодо психологічної підтримки, техніки подолання дитячої тривожності під час воєнних дій, формування навичок стресостійкості. Під час загальних та групових батьківських зборів батьки були активними учасниками, вмотивованими та зацікавленими, що доводить, що ми рухаємось у правильному напрямку, задля досягнення спільної мети – виховання щасливих, здорових, всебічно розвинених малюків.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ВАРІАТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Зробити освітній процес цікавим та мотивуючим для дітей,

працювати в активній взаємодії з іншими, розвивати творчі здібності, здатність до рефлексії, створити умови для самореалізації кожної особистості, формувати компетенції, а не лише допомогти дошкільникам здобути знання – це мета, до якої ідуть наші педагоги завдяки впровадженню новітніх технологій та інновацій. Кожен вихователь обрав для себе пріоритетною одну з них, вивчаючи, впроваджуючи та реалізовуючи у роботі з дітьми протягом навчального року:

       – Авторська програма «Виховання дітей дошкільного віку в полікультурному середовищі» (вихователь – Франко О.В.)

        – Авторська  програма  «Маленьким розумникам і розумницям. Мнемотехніка для дошкільнят» (вихователь – Буняк С.О., вихователь-методист/практичний психолог – Павловська І.А.)

       – Авторські  проекти «Розвиток рухової творчості дітей дошкільного віку в процесі стрибків на батуті (Sky jumping)», «Болдеринг як засіб всебічного розвитку дітей» (інструктор з фізкультури  – Глущенко І.Б.)

      – Авторський проект «Let’s play and study English!» білінгвістичний підхід до впровадження англійської мови в освітній процес з молодшого дошкільного віку (вихователь – Балтаг А.В., Матвієнко О.О.)

     –  О.Ю. Рома «Безмежний світ гри з LEGO» (вихователь – Ткачук Р.М.)

     – Карл Орф «Педагогічна система музичного виховання» (музичний керівник –Хомюк О.А.)

    –  Н. Гавриш «Використання карт розумових дій та коректурних таблиць»

(вихователь – Поліщук С.Ю.)

      –  Галина Тарасенко «Технологія естетико-екологічного виховання дітей» (вихователь – Мороз О.А.)

      –  Глен Доман «Навчання дітей ранньому читанню» (вихователь – Колісник Л.М.)

 • Наталія Харченко «Навчання дітей навичкам міркування» (вихователь – Гуцол Л.В.)
 • Людмила Шелестова «Розвивальне читання» (вихователь –Мадай О.Г.)
 • Світлана Циганова «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку» (вихователі – Слоквіч О. С., Колісник Т. І., Плахотнюк Л.А., Харевська Н.Ю.)
 • Микола Єфименко «Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей молодшого шкільного та дошкільного віку» (інструктор з фізкультури – Глущенко І.Б.)
 • Василь Сухомлинський «Розуміти світ серцем і душею» (вихователі – Ткачук Р.М., Франко О.В.)
 • Л.Б. Фесюкова «Виховання казкою» (вихователі –Бабич О.О., Дробаха В.М.)
 • Освітній соціально-економічний проект «Афлотот» (вихователь –Якубівська В.А.)
 • Т.А. Сидорчук «Навчання творчому мисленню та керованої уяви методами ТРВЗ» (вихователь –Буняк С.О.)

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємо відвідування методичних заходів, колективні перегляди, творчі, динамічні та ініціативні групи, використання кращого досвіду вихователів нашого закладу, міста, інших областей. Така робота дозволила підвищити професійну майстерність педагогів та наповнити освітній процес інноваційними засобами впливу, зробити його сучасним, творчим, цікавим та корисним для дітей.

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ

Протягом року освітній процес забезпечували 26 педагогів: 20 вихователів,  2 музичних керівники, 1 інструктор з фізкультури, 2 вихователя-методисти/практичних психолога, завідувач.

Фаховий рівень педагогів:

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»  – 8 педагогів ;                                                                                   кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» – 2 педагога;                                                                                            кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» – 1 педагог;                                                                       кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 2 педагога;

11 тарифний розряд – 11 педагогів, 9 тарифний розряд – 1 педагог.

«Відмінник освіти України» – 2 педагога.

Звання «вихователь-методист» – 12 педагогів.

При закріплені працівників за віковими групами адміністрацією закладу враховувалися кваліфікаційні характеристики, стаж роботи з дітьми, індивідуальні особливості, психологічна сумісність та загальні інтереси, що сприяло створенню позитивного психологічного клімату у колективі та покращенню результативності роботи.

Відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» (із змінами) та перспективного плану атестації педагогів закладу у 2022-2023 н. р. атестовано 7 педагогів. За рішенням атестаційної комісії:

Франко Оксана Вікторівна – відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»; порушено клопотання про нагородження Подякою департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

Колісник Лілія Миколаївна – відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»; порушено клопотання про нагородження грамотою департаменту освіти Вінницької міської ради.

Буняк Світлана Олександрівна – відповідає займаній посаді, раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»; порушено клопотання про нагородження Подякою департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

Мороз Олена Анатоліївнавідповідає займаній посаді, раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»; порушено клопотання про нагородження грамотою департаменту освіти Вінницької міської ради.

Глущенко Інна Борисівнавідповідає займаній посаді, раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»; порушено клопотання про нагородження грамотою департаменту освіти Вінницької міської ради.

Ткачук Руслана Миколаївнавідповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; порушено клопотання про нагородження грамотою департаменту освіти Вінницької міської ради.

Мадай Олена Григорівна – відповідає займаній посаді, 11 тарифному розряду; порушено клопотання про нагородження грамотою департаменту освіти Вінницької міської ради.

Безперервне вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів ЗДО відбувається завдяки курсовій перепідготовці на базі КВНЗ «ВАБО». Згідно перспективного плану курсову перепідготовку протягом 2023 року проходять: Горобчук Н.С., Ковальчук Д.О., Харевська Н.Ю., Якубівська В.А., Хомюк О.А..

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ

ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Задля високої результативності освітнього процесу як у он-лайн так і оф-лайн форматі,  педагоги закладу протягом року опановували нові технології, підвищували свою педагогічну компетентність, ділились досвідом роботи з колегами.

У вересні 2022 року в  секційній майстерні «Вереснева феєрія дошкілля Вінниччини», що організована комунальним закладом вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», вихователями-методистами дошкільного закладу  Ковальчук Д.О. та  Павловською І.А.  було представлено досвід роботи колективу щодо виховання фізично здорового покоління з презентацією «Болдеринг як засіб всебічного розвитку дітей дошкільного віку».

Реалізовуючи завдання національно-патріотичного виховання  у спортивних перегонах «Перші кроки», наслідуючи  кращі приклади козацької педагогіки, колектив закладу закладає родюче  зерно фізичної культури та досконалості дітей дошкільного віку, за що відзначений  подякою Департаменту освіти Вінницької міської ради.

Педагоги  нашого дошкільного закладу успішно завершили дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google  для освіти» від МОН і Google Україна. Відтепер маємо новий статус – «Заклад освіти – учасник програми Google for Education», а усі учасники навчання -відповідні сертифікати.

Восени наш освітній проєкт «Формування соціально-патріотичної компетентності дітей дошкільного віку засобами інноваційних технологій» став однією із конкурсних робіт на XIV Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» в тематичній номінації «Інновації в національно-патріотичному вихованні здобувачів освіти». Як результат, найвища  оцінка – колектив закладу нагороджений золотою медаллю  та дипломом.

Згодом Горобчук Н.С., Ковальчук Д.О., Павловська І.А. презентували даний проект під час Круглого столу «Новації  і практика національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану в закладах освіти Вінницької міської територіальної громади».                                                     

           В лютому  2023 року у форматі онлайн-конференції відбулась зустріч вінницьких та польських освітян. За її результатами наш дошкільний заклад співпрацюватиме  із польськими партнерами, а саме з PRZEDSZKOLE SAMORZADOVE №14 IM. MARII KOWNACKIEJ W KIELCACH (дошкільний заклад №14 м. Кельце). Співпрацю реалізовуватимуть в рамках проєкту «Вінниця – Кельце: освітній інтеркультурний діалог». Нами та польськими колегами вже розроблені та узгоджені проектні пропозиції щодо подальшої роботи.

Вихованці закладу, педагоги та батьківська громада  неодноразово брали участь у благодійних акціях: «Від дитини до дитини», «Книги українською для Балаклії», метою якої був  збір та передача благодійної допомоги для юних балаклійців.

З 1 по 7 березня 2023 року були  активними учасниками                                     ІІ Міжнародного заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин.   Вісім чуттєвих та нестандартних занять, проведених педагогами закладу    присвячувались  чотирилапим улюбленцям. Наш заклад був відзначений сертифікатом від благодійного фонду «Щаслива лапа». Не втомлюємось робити цей світ добрішим!

На початку травня в  рамках  міжнародного  українсько-польського проєкту «Психологічна підтримка для дітей дошкільного віку», ініційованого та реалізованого громадською  організацією  «Академія освітніх ініціатив» та Фундацією «Місцевий фонд Білгорайської землі» у Польщі проходило навчання для 20 практичних психологів ЗДО з різних міст України. Між Департаментом освіти Вінницької міської ради та громадською організацією «Академія освітніх ініціатив» укладено угоду, згідно якої однією із учасниць даного проекту стала вихователь-методист/ практичний психолог нашого дошкільного закладу Павловська І.А.. Вона є одним із  укладачів методичного посібника для педагогів щодо психологічної підтримки дошкільників.

У  червні 2023 року, вже  як тренер, Павловська І.А. провела 

6-годинний тренінг для практичних психологів, вихователів-методистів та вихователів ЗДО Вінниці щодо роботи з дітьми, які пережили травмуючі події, формування навичок надання першої емоційної допомоги  та психологічної резельєнтності.

         Вихованці, батьки та педагоги закладу взяли участь у міській виставці-конкурсі на кращу ляльку-мотанку «Берегиня роду українського». Перший етап конкурсу проходив у дошкільному закладі. Були представлені  дані обереги, які виготовлялись з любов’ю до України, шаною до нащадків, трепетним ставленням до історії. Лялька-мотанка «Наречена» представляла наш заклад у фінальній частині конкурсу і стала однією із переможець у даній номінації.

Одним із завдань, щодо патріотичного виховання підростаючого покоління, яке ми поставили перед собою, є популяризація патріотизму самими дошкільниками як серед однолітків так і серед мешканців міста.

Так, на базі Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної   вихованцями  старших груп   та педагогами   закладу  Павловською І.А., Франко О.В., Ткачук Р.М. проведено  екскурсійний   тиждень «Берегиня роду українського».  Даний захід було висвітлено на вінницькому телебаченні «Суспільне Вінниця».  

Вихователі старшої групи №10 Франко О.В. та  Ткачук Р.М.,  під час інтерв’ю  для  вінницького телеканалу  ВІТА,  розповіли  про ляльку-мотанку що є оберегом  людської  долі,  Символом добробуту й надії.       

         Досвід роботи щодо «Формування  національно-патріотичної компетентності дітей дошкільного віку засобами інноваційних технологій» представлено в Освітянському альманасі «Ідеї. Можливості. Вдосконалення» (Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради) . Автори статті – Горобчук Н.С., Павловська І.А., Ковальчук Д.О..

         Цьогоріч  у  обласних Грантах нами представлено проект «Застосування інформаційних та інноваційних технологій, міжнародних комунікацій – комплексна системна щодо здійснення національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку». Автори проекту – завідувач ЗДО Горобчук Н.С, вихователі-методисти Павловська І.А., Ковальчук Д.О.. З нетерпінням чекаємо на результати.                                                                                                          

Задля процвітання нашої держави, міста, дитячого садка педагоги закладу взяли участь в акції #Квітни. Допомагай. Перемагай за підтримки фонду громади “Подільська громада” та компанії “Декоплант”. На території дошкільного закладу було висаджено 25 саджанців троянд різних сортів, які зростатимуть та радуватимуть наших малят.

В свою чергу  діти надихають та тішать нас своїми талантами. У фестивалі дитячої творчості, у І етапі конкурсу «Україна незламна, сильна, талановита»  взяли   участь  вихованці  всіх  вікових груп. У другому  турі наш  заклад представив два номери у виконанні дітей 5-6 років: виконання пісні Наталії Май «Дитячими долонями» та декламування вірша патріотичного спрямування «Звернувся Бог до України» автор Юлія Кострова. За підсумками  ІІ туру конкурсу наші діти стали переможцями у номінації «Художнє читання» – І місце.

З березня по червень 2023 року Європейський центр імені Вергеланда  (Норвегія)  проводив  дослідження «Формування  демократичних  цінностей у дітей старшого дошкільного віку». Метою дослідження є стан практичної реалізації демократичних цінностей у закладах дошкільної освіти України шляхом: вивчення практик, що допомагають педагогам розвивати у дітей демократичні цінності необхідні їм для подальшого життя в демократичному суспільстві; дослідження потреб педагогів щодо їхнього професійного розвитку з формування основ демократичних цінностей у дітей. Представляючи Вінницю, наш заклад  долучився до  участі у цьому дослідженні.

         Із 142 педагогів дошкільних закладів міста, що стали слухачами серії майстер-класів з оволодіння текстовим редактором “МS Word”, проведених консультантом КУ “ЦПРПП ВМР” Мельником Т.С., успіхів по завершенню навчання досягнули 10 слухачів, 5 з яких є педагогами саме нашого дошкільного закладу. Пишаємось вмотивованістю та наполегливістю наших вихователів.

                Для створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, популяризації досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО у 2022/2023 навчальному році інформація  про проведення даних заходів була висвітлена на сайті закладу  https://dnz35.edu.vn.ua/ та в соціальній мережі Facebook – сторінка «КЗ «ДНЗ N 35 ВМР»», у вайбер-групах кожної  вікової групи та телеграм-групах: «Крихітки. Проект дистанційної освіти ЗДО №35 «Вчимося разом»;

«Молодший вік. Проект дистанційної освіти ЗДО №35 «Вчимося разом»;

«Середній вік. Проект дистанційної освіти ЗДО №35 «Вчимося разом»;

«Старший вік. Проект дистанційної освіти ЗДО №35 «Вчимося разом».

ДОТРИМАННЯ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ

ПРОТИПОЖЕЖНИХ НОРМ

Протягом року діяльність адміністрації дошкільного закладу була спрямована на створення відповідних умов для організації праці та освітньої діяльності усіх учасників освітнього процесу. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму була визначена одним із найважливіших пріоритетів закладу і проводилася відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про роботу під час воєнного стану», Санітарного регламенту та інших нормативних актів, які регламентують роботу дошкільного навчального закладу.

У часі воєнного стану в закладі додатково проведено інструктажі щодо дій працівників при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації, закріплено алгоритми дій при повітряній небезпеці, у випадку відключення централізованого опалення, водопостачання, напруги в електромережі. Проведені навчальні тренування з дітьми з метою відпрацювання евакуації,   просвітницька робота щодо мінної безпеки та вибухонебезпечних предметів.

 Протипожежна безпека посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В наявності розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, у необхідній кількості вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться тренувальні евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.

Робота колективу з профілактики дитячого травматизму була спрямована на формування у дошкільників певної життєвої компетентності і  має такі завдання:

 • поліпшення якості освітньої роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
 • удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;
 • пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Травматичних та нещасних випадків за період навчального року не було.

З метою формування у дошкільників навичок безпечної поведінки та резильєнтності, збереження здоров’я (фізичного та психічного), свідомого ставлення до власної безпеки протягом року у закладі проводились: місячник цивільного захисту (з 17.09.2022 по 17.10.2022 року), тижневик протипожежних заходів (з 03.10.2022 по 07.10.2022 року), тижні знань безпеки життєдіяльності (з 14.11.2022 по 18.11.2022 року та з 17.04.2023 по 21.04.2023 року), інформаційний марафон «Дбаємо про фізичне здоров’я та психологічний імунітет» (з 06.02.20223 по 10.02.2023 року), екологічний марафон «Ми творимо планету власноруч» (з 24.04.2023 по 28.04.2023 року), Тиждень безпеки дитини (з 15.05.2023 року по 19.05.2023 року).

ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДУ

ТА ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Протягом навчального року        поповнення матеріально-технічної бази закладу здійснювалося за кошти бюджету та у вигляді благодійної допомоги.

Так, відповідно до поданого бюджетного запиту у 2023 році виділені кошти були спрямовані на покриття витрат:

–        на енергоносії (електроенергія, вода, теплоенергія);

–        заробітну плату працівників;

–        придбання продуктів харчування для дітей;

–        послуги зв’язку;

–        атестацію робочих місць;

–        профілактичний медогляд;

–        заміна теплового вузла з лічильником тепла

–        курси підвищення кваліфікації медичної сестри старшої, курси з цивільного захисту.

–        камерне знезараження м’якого інвентарю, дератизацію та дизенсекцію;

Матеріально-технічна база закладу цього річ повнилась і за рахунок надходження благодійної допомоги. Було надано:

аптечку першої допомоги  – 1шт.

подушки  –  10 шт.

наволочки – 150 шт.

радіоприймач – 1 шт.

біотуалет – 3 шт.

лави – 5 шт.

набір раннього розвитку від ЮНІСЕФ

За підтримки   Фонду   громади   «Подільська   громада»   та   компанії

«Декоплант»  отримано та висаджено 25 саджанців троянд різних сортів.

За отримані на реалізацію  проєкту «Популяризація болдерингу як засіб зміцнення здоров’я дошкільників за допомогою дистанційного навчання»  35.000 грн. (за перемогу у обласних Грантах), було придбано комп`ютерне обладнання  – ноутбук Асеr та принтер Еpson.

Проте існує ще ряд проблем, які потребують вирішення:

 • заміна ванн у харчоблоці
 • ремонт каналізаційної системи
 • ремонт скеледрому
 • наявні вакансії вихователів-вчителів англійської мови та вакансія електрика.

Працюємо і надалі, разом, спільними зусиллями, щоб наблизити таку очікувану Перемогу нашої держави!